Nawiązując do zamieszczonych już na naszej stronie internetowej:

 • Aneksu z dnia 28 maja 2020r. do porozumienia zawartego w dniu 29 stycznia 2020r. w Warszawie oraz,
 • Protokołu ze spotkania Szefa KAS z Komitetem Protestacyjnym (KP)

Zarząd Federacji Związków Zawodowych Pracowników Skarbowych wyjaśnia:

 1. Zgodnie z informacją przekazaną KP przez Panią Magdalenę Rzeczkowską – Sekretarza Stanu, Szefa KAS w związku z zaistniałą nie tylko w Polsce sytuacją wywołaną przez koronawirusa, czyli skomplikowaną sytuacją gospodarczą i ekonomiczną powodującą zmniejszenie wpływów do budżetu RP w 2020r. może nie dojść do realizacji postanowień Uchwały Modernizacyjnej KAS.

W odpowiedzi na to KP zażądał realizacji podwyżek wynagrodzeń/uposażeń z Uchwały Modernizacyjnej w terminie uzgodnionym 14 maja 2020r. w przeciwnym razie zostanie podjęta akcja protestacyjna na znacznie szerszą skalę niż miało to miejsce dotychczas. Jednocześnie KP nie bierze odpowiedzialności za działania z tym związane podejmowane przez pracowników/funkcjonariuszy KAS.

Po konsultacjach Szefa KAS z:

 • Ministrem Finansów
 • i Przedstawicielem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, która odmówiła zgody na uruchomienie środków na podwyżki wynagrodzeń/uposażeń w KAS w 2020r.

zaproponowano podział środków z Uchwały Modernizacyjnej  KAS na dwie części.

W drodze długotrwałych negocjacji, Strony zaakceptowały następujący podział:

 • 3% z 6,9% zostanie wypłacone do 15 lipca 2020r., maksymalnie do 30 lipca 2020r.
  z uwagi na możliwe opóźnienia podziału środków w Izbach Administracji Skarbowej. (Na dzień 25 maja 2020r. w sześciu jednostkach KAS nie rozpoczął się proces uzgodnień podziału środków ze stroną związkową. Pozostałe 12 jednostek proces rozpoczęło, jednak żadna nie podpisała porozumienia ze stroną społeczną).
 • Negocjacje dotyczące wypłaty 3,9% z 6,9% środków z Uchwały Modernizacyjnej KAS mają się rozpocząć w terminie do 15 września 2020r. Pod warunkiem zakończenia prac opisanych poniżej w punkcie 2.

Nie należy obawiać się, że nie zdążymy wystąpić w terminie o uruchomienie środków
z budżetowej rezerwy celowej, ponieważ w tym roku termin ten został przesunięty przez uchwały szczególne do 31 grudnia.

 1. Odnosząc się do kwestii podwyżek wynagrodzeń/uposażeń, które w roku 2020 i latach następnych mają zostać sfinansowane z tzw. Uchwały Modernizacyjnej KAS, Minister Finansów 5 marca 2020r. zwrócił się do Pana Łukasza Schreibera, Ministra-Członka Rady Ministrów, Przewodniczącego Zespołu ds. Programowania Prac Rządu z prośbą o procedowanie projektu uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020-2022”. Wniosek ten uwzględnia uzgodnienia z KP
  w zakresie finansowania podwyżek wynagrodzeń/uposażeń w 2020r. oraz zmiany
  w innych Priorytetach Uchwały Modernizacyjnej KAS.

Uruchomienie środków z rezerwy celowej, które są przewidziane na realizację podwyżek wynagrodzeń/uposażeń w 2020r. z Uchwały Modernizacyjnej KAS jest uzależnione od podjęcia przez Radę Ministrów uchwały w sprawie zmiany programu wieloletniego „Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020-2022”.

            W związku z powyższym już w najbliższym czasie KP podejmie działania skierowane do KPRM, ponieważ na dzień dzisiejszy decyzja dotycząca wypłaty środków z Uchwały Modernizacyjnej KAS leży właśnie po stronie KPRM.

            Oczywistym pozostaje, że realizacja wszystkich uzgodnień dotyczących wzrostu wynagrodzeń/uposażeń w KAS w 2020 roku zależeć będzie od kondycji finansów państwa. KP będzie nadal działać na rzecz pełnej realizacji zobowiązań ze strony MF.

 

autor: Mariusz Szulc, Agnieszka Pokojska 25.05.2020, 07:30; Aktualizacja: 25.05.2020, 07:54

https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1478853,podwyzki-dla-kas-celnicy-strajk.html

Podwyżki obiecane w styczniu pracownikom i funkcjonariuszom Krajowej Administracji Skarbowej podzieliły fiskusa na tyle, że część związkowców nie wyklucza strajku. Domagają się szybszych wypłat i wyższych kwot niż wcześniej deklarowane.

Przypomnijmy, że niebezpieczeństwo strajku pojawiło się już na początku maja, gdy padła zapowiedź odejścia pracowników i funkcjonariuszy KAS od komputerów. Obawiali się oni kolejnego zamrożenia wcześniej wynegocjowanych podwyżek – ze względu na sytuację spowodowaną koronawirusem. Pogotowie strajkowe zostało zażegnane 14 maja po rozmowach kierownictwa KAS ze związkowcami. Teraz jednak problemy odżywają.

Związek zawodowy Celnicy.pl nadal się boi, że rząd wycofa się z obietnic, a dodatkowe pieniądze dla skarbówki pozostaną tylko zapisem na papierze. W liście do ministra finansów z 15 maja związek wskazuje na podwyżki wypłacone innym służbom mundurowym i domaga się, aby w ten sam sposób potraktowani zostali funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej. Grozi też podjęciem akcji protestacyjnej, jeśli postulaty zostaną zignorowane.

Czy to oznacza, że możemy spodziewać się masowego strajku w KAS? Według naszych informacji jest to mało prawdopodobne. Szefowie innych związków, m.in. Federacji Związków Zawodowych Służby Celnej i NSZZ „Solidarność" Sekcja Krajowa Pracowników Skarbowych, podkreślają w rozmowie z DGP, że chcą honorować dotychczasowe ustalenia porozumienia z kierownictwem KAS. Spór w fiskusie stał się już jednak na tyle głośny, że w jego sprawie interweniował nawet rzecznik praw obywatelskich, który prosił szefową KAS o wyjaśnienia.

Podwyżki ciągle czekają

W odpowiedzi na list RPO Magdalena Rzeczkowska odwołała się do treści porozumienia z 29 stycznia pomiędzy kierownictwem KAS a Komitetem Protestacyjnym Związków Zawodowych. Uzgodniono wtedy wypłatę 6 proc. podwyżki kwoty bazowej wynagrodzenia na podstawie ustawy budżetowej i dodatkowe 6 proc., które miałoby zależeć od przyjęcia przez rząd uchwały w sprawie zmiany programu wieloletniego „Modernizacja Krajowej Administracji w latach 2020–2022" (tzw. uchwała modernizacyjna).

W pierwszym przypadku, jak wyjaśniła szefowa KAS, pieniądze miałyby zostać wypłacone trzy miesiące po ogłoszeniu ustawy budżetowej, czyli do 1 lipca br. z wyrównaniem od początku roku. 14 maja odbyło się jednak kolejne spotkanie pomiędzy zainteresowanymi stronami i uzgodniono wtedy, że pieniądze trafią do KAS najpóźniej do 10 czerwca br. Podobne wyjaśnienia redakcja otrzymała od Ministerstwa Finansów.

Co z wypłatą pozostałych 6 proc. podwyżki? Zależy to głównie od tego, kiedy uchwała modernizacyjna zostanie przyjęta przez rząd. W tej sprawie jednak do zamknięcia wydania nie uzyskaliśmy odpowiedzi z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Konflikt narasta

Problemem jest wysokość obiecanych podwyżek. Zdaniem związku zawodowego Celnicy.pl. miałyby one być zbyt niskie w porównaniu z tymi, które otrzymały inne służby mundurowe. Służba Celno-Skarbowa przyczyniła się do dobrych wyników budżetu przed pandemią i naraża swoje zdrowie w trakcie jej trwania, dlatego nie powinna być dyskryminowana – argumentowali związkowcy.

W połowie maja wysłali dwa niezależne listy do ministra finansów i parlamentarzystów. Pytali w nich m.in., dlaczego w innych resortach uruchomiono środki z odpowiednich ustaw modernizacyjnych, a w KAS zapowiedziano jedynie 6 proc. Była też mowa o nierównym traktowaniu względem innych służb.

Inni rozmówcy DGP, zastrzegający sobie anonimowość, zwracają jednak uwagę, że pozostałe służby mundurowe wcale nie dostały więcej pieniędzy. Podwyżki tam zależały bowiem od innych uchwał modernizacyjnych, a dodatkowe pieniądze dla KAS zostały przecież przewidziane w budżecie.

Podzielone związki

Atmosfera w pozostałych związkach zawodowych działających w obrębie KAS jest też diametralnie inna. Blisko jest wręcz do związkowej wojny domowej.

– Celnicy.pl od trzech lat nie uczestniczyli w żadnych negocjacjach dotyczących podwyżek. Byli zaproszeni do Komitetu Protestacyjnego (KP), ale odmówili udziału – tłumaczy w rozmowie z DGP Tomasz Ludwiński, przewodniczący NSZZ „Solidarność" pracowników skarbówki. Jego zdaniem sukces KP, czyli wynegocjowane podwyżki dla KAS, spowodował, że związki, które nie brały udziału w negocjacjach „podczepiają się" pod styczniowe i majowe ustalenia. – To tylko prężenie muskułów na pokaz, bo trzeba ratować nadszarpnięty wizerunek – uważa Tomasz Ludwiński.

Dodaje, że porozumienie z 29 stycznia jest realizowane, a pierwsza część podwyżek trafiła już do izb administracji skarbowych. Zapewnia, że środki te są dzielone i trafią do pracowników i funkcjonariuszy do 10 czerwca. Reszta pieniędzy wynikająca z uchwały modernizacyjnej zgodnie z deklaracjami MF powinna zostać wypłacona do końca czerwca. – Jeżeli sytuacja uległaby zmianie, będziemy reagować stanowczo i adekwatnie – mówi Tomasz Ludwiński. Podobnie uważa Jacek Staniszewski, przewodniczący FZZSC, którego zdaniem Celnicy.pl chcą wyłącznie kompromitacji ustaleń wynegocjowanych przez KP.

Ucierpią pracownicy?

Co o tym sporze sądzą zwykli pracownicy i funkcjonariusze KAS? Obawiają się, że wojna związków może się negatywnie odbić na pracownikach. Pojawiają się też głosy o szkodach wizerunkowych, bo podwyżki zostaną wypłacone w trakcie kryzysu wywołanego pandemią, co może zostać źle przyjęte przez opinię publiczną. Tymczasem płace w skarbówce były zamrożone przez lata i teraz dopiero KAS odbiera to, co jej przysługiwało. – Szkoda, że dzieje się to w takiej atmosferze – podsumowuje nasz rozmówca z jednego z urzędów działających w ramach administracji skarbowej. 

Pracownicy i funkcjonariusze KAS obawiają się, że wojna związków może odbić się na nich negatywnie.

 

Poniżej przedstawiamy uzgodnienia, które zapadły na dzisiejszym spotkaniu Ministra Finansów z Komitetem Protestacyjnym.

Dziś (14.05.2020) w Sali Kolegialnej Ministerstwa Finansów odbyło się spotkanie Ministra Finansów, kierownictwa Krajowej Administracji Skarbowej ze związkami zawodowymi wchodzącymi w skład Komitetu Protestacyjnego związków zawodowych w KAS (dalej: KP), tj.

 • Krajowej Sekcji Administracji Skarbowej NSZZ „Solidarność”,
 • Ogólnopolskiego Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Egzekucji Administracyjnej,
 • Zrzeszenia Związków Zawodowych Służby Celnej RP,
 • Federacji Związków Zawodowych Służby Celnej,
 • Federacji Związków Zawodowych Pracowników Skarbowych,
 • Związku Zawodowego Skarbowców,
 • Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Ministerstwa Finansów.

Inne związki zawodowe nie brały udziału w uzgodnieniach - Komunikat Ministerstwa Finansów w części dotyczącej udziału innych związków w tym spotkaniu, to nieprawda.

Ze strony Ministerstwa Finansów obecni byli: Tadeusz Kościński - Minister Finansów, Magdalena Rzeczkowska - Szef Krajowej Administracji Skarbowej, Anna Chałupa - Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Piotr Dziedzic – Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Ilona Kowalska – Dyrektor Departamentu Organizacji KAS oraz Marzena Dąbrowska – Zastępca Dyrektora Dyrektor Departamentu Organizacji KAS.

Spotkanie odbyło się na wniosek Komitetu Protestacyjnego w związku z przekazywanymi przez Prezesa Rady Ministrów informacjami, że podwyżek w administracji rządowej w 2020 roku nie będzie (w tym w KAS), a jednocześnie zapowiadane są redukcje zatrudnienia i obniżki wynagrodzeń w KAS. Zapowiedź Premiera oznacza, że Porozumienie z 29 stycznia 2020, zawarte pomiędzy Kierownictwem KAS i Komitetem Protestacyjnym w sprawie podwyżek wynagrodzeń i uposażeń w Krajowej Administracji Skarbowej w 2020 roku, nie zostanie zrealizowane – i to w sytuacji, gdy inne grupy wynagradzane z budżetu państwa takie podwyżki już otrzymały lub mają otrzymać, w tym także członkowie korpusu służby cywilnej oraz funkcjonariusze .

Przedmiotem spotkania było w szczególności omówienie stanu realizacji ww. Porozumienia oraz omówienie niebezpieczeństw związanych z zapowiedziami redukcji płac oraz redukcji zatrudnienia.

Zgodnie z Porozumieniem z 29 stycznia 2020, strony zobowiązały się do wspólnych działań zmierzających do realizacji postulatów płacowych członków korpusu służby cywilnej, funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej i pracowników nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń zatrudnionych w ramach Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Strony zgodnie ustaliły, że z dniem 1 stycznia 2020 r. pracownicy i funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej otrzymają podwyżki wynagrodzeń/uposażeń w przeciętnej miesięcznej wysokości obejmującej również 6-procentowy wzrost kwoty bazowej:

 • 820 zł brutto miesięcznie na 1 etat, w korpusie służby cywilnej, stanowiący 12,90 % wzrostu wynagrodzeń,
 • 729 zł brutto miesięcznie na 1 etat, dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej stanowiący 12,50 % wzrostu wynagrodzeń,
 • 714 zł brutto miesięcznie na 1 etat, dla pracowników spoza korpusu służby cywilnej stanowiący 16,00 % wzrostu wynagrodzeń.

MF podziękował pracowników za zaangażowanie w pracę pracownikom i funkcjonariuszom.

Szef KAS podziękował za sprawne działanie – mimo trudnych warunków związanych z epidemią.

Minister Finansów oznajmił, że nic się nie zmieniło i ustalenia zawarte w Porozumieniu są aktualne. Stwierdził także, że podburzamy ludzi, przez co pojawiają się w mediach komunikaty nieprzychylne skarbówce, która chce podwyżki w czasach, gdy inni tracą pracę.

KP zarzucił jednak, że zmieniło się wiele, bo Premier zapowiedział brak podwyżek dla służby cywilnej, obniżki wynagrodzeń oraz redukcje zatrudnienia. Przedstawił także opinie dotyczące roli KAS dla budżetu państwa oraz zakwestionował „solidarność społeczną”, w której tylko jedna grupa wynagradzana z budżetu ma ponosić koszty spadku wpływów budżetowych, a inne grupy mają podwyżki, itp. – argumenty te same, które pojawiają się od dawna w pismach i wnioskach związków zawodowych.

Minister Finansów stwierdził ponownie, że nic się nie zmieniło, a KP robi kłopot nagłaśnianie sprawy.

Zarzucił także, że otrzymuje miliony e-maili tej samej treści, a więc to nie była akcja oddolna. Stwierdził, że jak będzie recesja, to nie będzie żadnych podwyżek i będą zwolnienia.

KP zarzucił, że minister Patkowski zapowiedział brak podwyżek i redukcje zatrudnienia, ale wg. MF powtarzał tylko słowa Premiera.

Prośba KP o rozpoczęcie wypłat środków zagwarantowanych w Porozumieniu z 29 stycznia br.

Minister Finansów stwierdził po raz kolejny, że nic się nie zmieniło. Podkreślił jednak jeszcze raz, że może być różnie.

KP zaproponował, żeby już teraz wypłacono podwyżki wynikające z podniesienia kwot bazowych.

Minister zapytał, co w zamian, KP stwierdził, że będzie uspokajał nastroje i cierpliwie czekał na realizację pozostałych uzgodnionych świadczeń.

Szef KAS stwierdził, że nie jest konieczny aneks do Porozumienia, bo 6% podwyżki może być wypłacone nawet z pensją majową lub na początku czerwca, jeżeli ze względów technicznych byłoby to niemożliwe (np. nieprzygotowane IAS) – propozycja Komitetu Protestacyjnego w sprawie uruchomienia wypłat wynikających z podniesienia kwot bazowych wynikających z ustawy budżetowej została zaakceptowana.

Uzgodniono również, że środki nagrodowe będą uruchomione, ale tylko dla tych pracowników i funkcjonariuszy, którzy w związku z sytuacją mieli dodatkowe zadania do wykonania.

Odnośnie ewentualnych zwolnień Minister finansów powiedział, że nie byłby wiarygodny, gdyby brak zwolnień zagwarantował, bo nie wiadomo co będzie. Jest jednak zdania, że w KAS nie powinno się zwalniać nikogo.

 

Komunikat ze spotkania (wersja robocza)

Komitet Protestacyjny uzgodnił z Kierownictwem Ministerstwa Finansów wypłatę podwyżek kwot bazowych dla członków korpusu służby cywilnej, funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej oraz pracowników niemnożnikowych w wysokości 6%. Planowany termin wypłaty podwyżek to koniec maja 2020, nie później jednak, niż do 10 czerwca br.

Ponadto Komitet Protestacyjny i Ministerstwo Finansów potwierdzili, że zapisy Porozumienia z 29 stycznia 2020 pozostają aktualne.

-----------------

Komunikat został przez strony (Kierownictwo KAS i ZZ wchodzące w skład Komitetu Protestacyjnego) podpisany.

Ustalenia dokonane w powyższym trybie z Komitetem Protestacyjnym zostały przekazane do wiadomości ZZ Celnicy PL oraz OZZKAS.

 

 

Komitet Protestacyjny informuje, że na mającym się odbyć 14 maja br. w Ministerstwie Finansów spotkaniu Ministra Finansów i Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z Komitetem Protestacyjnym Związków Zawodowych w KAS, Minister Finansów przedstawi Komitetowi rozwiązania dotyczące podwyżek uposażeń i wynagrodzeń w KAS, które, mamy nadzieję, będą zbieżne lub zbliżone do naszych oczekiwań (w tym drugim przypadku Komitet Protestacyjny oceni, na ile będzie możliwy konsensus). Nie mamy wątpliwości, że zmiana podejścia Ministra Finansów do sprawy podwyżek i realizacji Porozumienia z Komitetem Protestacyjnym z 29 stycznia br. -  to efekt zorganizowanej przez Komitet Protestacyjny czwartkowej akcji protestacyjnej (dziękujemy za włączenie się do akcji), ale także zrozumienia przez decydentów roli KAS w zdobywaniu środków na finansowanie niezbędnych wydatków.

Poniżej informacja o tym, jak było w poszczególnych województwach (procent wyłączonych komputerów). Brawo Śląsk. Zwrócić należy uwagę również na województwo gdzie siedzibę ma Federacja również doskonały wynik, dziękujemy!!

Jak widać są województwa, gdzie spora część zatrudnionych jest zadowolona z tego, że może nie otrzymać podwyżek. Tchórze to, kretyni czy znajomi królika?