Poniżej przedstawiamy uzgodnienia, które zapadły na dzisiejszym spotkaniu Ministra Finansów z Komitetem Protestacyjnym.

Dziś (14.05.2020) w Sali Kolegialnej Ministerstwa Finansów odbyło się spotkanie Ministra Finansów, kierownictwa Krajowej Administracji Skarbowej ze związkami zawodowymi wchodzącymi w skład Komitetu Protestacyjnego związków zawodowych w KAS (dalej: KP), tj.

  • Krajowej Sekcji Administracji Skarbowej NSZZ „Solidarność”,
  • Ogólnopolskiego Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Egzekucji Administracyjnej,
  • Zrzeszenia Związków Zawodowych Służby Celnej RP,
  • Federacji Związków Zawodowych Służby Celnej,
  • Federacji Związków Zawodowych Pracowników Skarbowych,
  • Związku Zawodowego Skarbowców,
  • Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Ministerstwa Finansów.

Inne związki zawodowe nie brały udziału w uzgodnieniach - Komunikat Ministerstwa Finansów w części dotyczącej udziału innych związków w tym spotkaniu, to nieprawda.

Ze strony Ministerstwa Finansów obecni byli: Tadeusz Kościński - Minister Finansów, Magdalena Rzeczkowska - Szef Krajowej Administracji Skarbowej, Anna Chałupa - Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Piotr Dziedzic – Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Ilona Kowalska – Dyrektor Departamentu Organizacji KAS oraz Marzena Dąbrowska – Zastępca Dyrektora Dyrektor Departamentu Organizacji KAS.

Spotkanie odbyło się na wniosek Komitetu Protestacyjnego w związku z przekazywanymi przez Prezesa Rady Ministrów informacjami, że podwyżek w administracji rządowej w 2020 roku nie będzie (w tym w KAS), a jednocześnie zapowiadane są redukcje zatrudnienia i obniżki wynagrodzeń w KAS. Zapowiedź Premiera oznacza, że Porozumienie z 29 stycznia 2020, zawarte pomiędzy Kierownictwem KAS i Komitetem Protestacyjnym w sprawie podwyżek wynagrodzeń i uposażeń w Krajowej Administracji Skarbowej w 2020 roku, nie zostanie zrealizowane – i to w sytuacji, gdy inne grupy wynagradzane z budżetu państwa takie podwyżki już otrzymały lub mają otrzymać, w tym także członkowie korpusu służby cywilnej oraz funkcjonariusze .

Przedmiotem spotkania było w szczególności omówienie stanu realizacji ww. Porozumienia oraz omówienie niebezpieczeństw związanych z zapowiedziami redukcji płac oraz redukcji zatrudnienia.

Zgodnie z Porozumieniem z 29 stycznia 2020, strony zobowiązały się do wspólnych działań zmierzających do realizacji postulatów płacowych członków korpusu służby cywilnej, funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej i pracowników nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń zatrudnionych w ramach Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Strony zgodnie ustaliły, że z dniem 1 stycznia 2020 r. pracownicy i funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej otrzymają podwyżki wynagrodzeń/uposażeń w przeciętnej miesięcznej wysokości obejmującej również 6-procentowy wzrost kwoty bazowej:

  • 820 zł brutto miesięcznie na 1 etat, w korpusie służby cywilnej, stanowiący 12,90 % wzrostu wynagrodzeń,
  • 729 zł brutto miesięcznie na 1 etat, dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej stanowiący 12,50 % wzrostu wynagrodzeń,
  • 714 zł brutto miesięcznie na 1 etat, dla pracowników spoza korpusu służby cywilnej stanowiący 16,00 % wzrostu wynagrodzeń.

MF podziękował pracowników za zaangażowanie w pracę pracownikom i funkcjonariuszom.

Szef KAS podziękował za sprawne działanie – mimo trudnych warunków związanych z epidemią.

Minister Finansów oznajmił, że nic się nie zmieniło i ustalenia zawarte w Porozumieniu są aktualne. Stwierdził także, że podburzamy ludzi, przez co pojawiają się w mediach komunikaty nieprzychylne skarbówce, która chce podwyżki w czasach, gdy inni tracą pracę.

KP zarzucił jednak, że zmieniło się wiele, bo Premier zapowiedział brak podwyżek dla służby cywilnej, obniżki wynagrodzeń oraz redukcje zatrudnienia. Przedstawił także opinie dotyczące roli KAS dla budżetu państwa oraz zakwestionował „solidarność społeczną”, w której tylko jedna grupa wynagradzana z budżetu ma ponosić koszty spadku wpływów budżetowych, a inne grupy mają podwyżki, itp. – argumenty te same, które pojawiają się od dawna w pismach i wnioskach związków zawodowych.

Minister Finansów stwierdził ponownie, że nic się nie zmieniło, a KP robi kłopot nagłaśnianie sprawy.

Zarzucił także, że otrzymuje miliony e-maili tej samej treści, a więc to nie była akcja oddolna. Stwierdził, że jak będzie recesja, to nie będzie żadnych podwyżek i będą zwolnienia.

KP zarzucił, że minister Patkowski zapowiedział brak podwyżek i redukcje zatrudnienia, ale wg. MF powtarzał tylko słowa Premiera.

Prośba KP o rozpoczęcie wypłat środków zagwarantowanych w Porozumieniu z 29 stycznia br.

Minister Finansów stwierdził po raz kolejny, że nic się nie zmieniło. Podkreślił jednak jeszcze raz, że może być różnie.

KP zaproponował, żeby już teraz wypłacono podwyżki wynikające z podniesienia kwot bazowych.

Minister zapytał, co w zamian, KP stwierdził, że będzie uspokajał nastroje i cierpliwie czekał na realizację pozostałych uzgodnionych świadczeń.

Szef KAS stwierdził, że nie jest konieczny aneks do Porozumienia, bo 6% podwyżki może być wypłacone nawet z pensją majową lub na początku czerwca, jeżeli ze względów technicznych byłoby to niemożliwe (np. nieprzygotowane IAS) – propozycja Komitetu Protestacyjnego w sprawie uruchomienia wypłat wynikających z podniesienia kwot bazowych wynikających z ustawy budżetowej została zaakceptowana.

Uzgodniono również, że środki nagrodowe będą uruchomione, ale tylko dla tych pracowników i funkcjonariuszy, którzy w związku z sytuacją mieli dodatkowe zadania do wykonania.

Odnośnie ewentualnych zwolnień Minister finansów powiedział, że nie byłby wiarygodny, gdyby brak zwolnień zagwarantował, bo nie wiadomo co będzie. Jest jednak zdania, że w KAS nie powinno się zwalniać nikogo.

 

Komunikat ze spotkania (wersja robocza)

Komitet Protestacyjny uzgodnił z Kierownictwem Ministerstwa Finansów wypłatę podwyżek kwot bazowych dla członków korpusu służby cywilnej, funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej oraz pracowników niemnożnikowych w wysokości 6%. Planowany termin wypłaty podwyżek to koniec maja 2020, nie później jednak, niż do 10 czerwca br.

Ponadto Komitet Protestacyjny i Ministerstwo Finansów potwierdzili, że zapisy Porozumienia z 29 stycznia 2020 pozostają aktualne.

-----------------

Komunikat został przez strony (Kierownictwo KAS i ZZ wchodzące w skład Komitetu Protestacyjnego) podpisany.

Ustalenia dokonane w powyższym trybie z Komitetem Protestacyjnym zostały przekazane do wiadomości ZZ Celnicy PL oraz OZZKAS.