Nawiązując do zamieszczonych już na naszej stronie internetowej:

 • Aneksu z dnia 28 maja 2020r. do porozumienia zawartego w dniu 29 stycznia 2020r. w Warszawie oraz,
 • Protokołu ze spotkania Szefa KAS z Komitetem Protestacyjnym (KP)

Zarząd Federacji Związków Zawodowych Pracowników Skarbowych wyjaśnia:

 1. Zgodnie z informacją przekazaną KP przez Panią Magdalenę Rzeczkowską – Sekretarza Stanu, Szefa KAS w związku z zaistniałą nie tylko w Polsce sytuacją wywołaną przez koronawirusa, czyli skomplikowaną sytuacją gospodarczą i ekonomiczną powodującą zmniejszenie wpływów do budżetu RP w 2020r. może nie dojść do realizacji postanowień Uchwały Modernizacyjnej KAS.

W odpowiedzi na to KP zażądał realizacji podwyżek wynagrodzeń/uposażeń z Uchwały Modernizacyjnej w terminie uzgodnionym 14 maja 2020r. w przeciwnym razie zostanie podjęta akcja protestacyjna na znacznie szerszą skalę niż miało to miejsce dotychczas. Jednocześnie KP nie bierze odpowiedzialności za działania z tym związane podejmowane przez pracowników/funkcjonariuszy KAS.

Po konsultacjach Szefa KAS z:

 • Ministrem Finansów
 • i Przedstawicielem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, która odmówiła zgody na uruchomienie środków na podwyżki wynagrodzeń/uposażeń w KAS w 2020r.

zaproponowano podział środków z Uchwały Modernizacyjnej  KAS na dwie części.

W drodze długotrwałych negocjacji, Strony zaakceptowały następujący podział:

 • 3% z 6,9% zostanie wypłacone do 15 lipca 2020r., maksymalnie do 30 lipca 2020r.
  z uwagi na możliwe opóźnienia podziału środków w Izbach Administracji Skarbowej. (Na dzień 25 maja 2020r. w sześciu jednostkach KAS nie rozpoczął się proces uzgodnień podziału środków ze stroną związkową. Pozostałe 12 jednostek proces rozpoczęło, jednak żadna nie podpisała porozumienia ze stroną społeczną).
 • Negocjacje dotyczące wypłaty 3,9% z 6,9% środków z Uchwały Modernizacyjnej KAS mają się rozpocząć w terminie do 15 września 2020r. Pod warunkiem zakończenia prac opisanych poniżej w punkcie 2.

Nie należy obawiać się, że nie zdążymy wystąpić w terminie o uruchomienie środków
z budżetowej rezerwy celowej, ponieważ w tym roku termin ten został przesunięty przez uchwały szczególne do 31 grudnia.

 1. Odnosząc się do kwestii podwyżek wynagrodzeń/uposażeń, które w roku 2020 i latach następnych mają zostać sfinansowane z tzw. Uchwały Modernizacyjnej KAS, Minister Finansów 5 marca 2020r. zwrócił się do Pana Łukasza Schreibera, Ministra-Członka Rady Ministrów, Przewodniczącego Zespołu ds. Programowania Prac Rządu z prośbą o procedowanie projektu uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020-2022”. Wniosek ten uwzględnia uzgodnienia z KP
  w zakresie finansowania podwyżek wynagrodzeń/uposażeń w 2020r. oraz zmiany
  w innych Priorytetach Uchwały Modernizacyjnej KAS.

Uruchomienie środków z rezerwy celowej, które są przewidziane na realizację podwyżek wynagrodzeń/uposażeń w 2020r. z Uchwały Modernizacyjnej KAS jest uzależnione od podjęcia przez Radę Ministrów uchwały w sprawie zmiany programu wieloletniego „Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020-2022”.

            W związku z powyższym już w najbliższym czasie KP podejmie działania skierowane do KPRM, ponieważ na dzień dzisiejszy decyzja dotycząca wypłaty środków z Uchwały Modernizacyjnej KAS leży właśnie po stronie KPRM.

            Oczywistym pozostaje, że realizacja wszystkich uzgodnień dotyczących wzrostu wynagrodzeń/uposażeń w KAS w 2020 roku zależeć będzie od kondycji finansów państwa. KP będzie nadal działać na rzecz pełnej realizacji zobowiązań ze strony MF.