Sprawozdanie ze spotkania z dnia 8.03.2019 r. w Ministerstwie Finansów

dot. uchwały modernizacyjnej na lata 2020-2022

W dniu 8.03.2019 r. w Ministerstwie Finansów odbyło się spotkanie sygnatariuszy Porozumienia z 21.11.2018 r. dotyczącego podwyżek w Krajowej Administracji Skarbowej z przedstawicielami Zespołu ds. opracowania programu modernizacji na lata 2020-2022. Spotkaniu przewodniczył Minister Pan Piotr Walczak – Zastępca Szefa KAS.

Podczas spotkania strona społeczna została poinformowana, że środki na podwyżki przewidziane na 2019 r. zostaną wypłacone w marcu lub kwietniu 2019 r., w zależności od przygotowania poszczególnych Izb oraz poinformowano, że podwyżki te mogą być wykorzystane przez Dyrektorów Izb do podniesienia stanowisk i stopni służbowych pracowników i funkcjonariuszy.

Następnie Pani Dyrektor Departamentu Budżetu Logistyki i Kadr przedstawiła projekt założeń uchwały modernizacyjnej na lata 2020 – 2022 w zakresie:

  • podwyżek wynagrodzeń i uposażeń z uwzględnieniem motywacyjnego systemu wynagradzania oraz zmiany dodatków kontrolerskich,
  • zasad wykorzystania środków przewidzianych na dodatki specjalne, dodatki zadaniowe, dodatki za służbę w porze nocnej i nadgodziny oraz inne wypłaty obligatoryjne dla pracowników i funkcjonariuszy,
  • wydatków inwestycyjnych - budowlanych,
  • zakupów inwestycyjnych – skanery, sprzęt techniczny, pojazdy,
  • zakupów sprzętu i oprogramowania oraz szkoleń specjalistycznych.

 

Łączna kwota zaprojektowana na powyższe założenia to 1,9 mld zł do wykorzystania w przeciągu 3 kolejnych lat.           

Przedstawiciele Federacji ZZPS zwrócili uwagę na zapisy zawarte w części dot. wynagrodzenia i uposażenia  dotyczące kwot przeznaczonych na dodatki zadaniowe i specjalne,m podkreślając uznaniowy charakter ich przyznawania w latach ubiegłych.

Dążyliśmy do sporządzenia odrębnego dokumentu zabezpieczającego stronie społecznej jak największy wpływ na rozdysponowanie środków po podpisaniu ustawy modernizacyjnej (dokument w załączeniu).

Strona społeczna wyraziła zgodę na przedstawiony jej projekt założeń uchwały modernizacyjnej, w szczególności w zakresie ogólnych kierunków i założeń dotyczących regulacji płac / uposażeń jako warunek dla MF by wnieść przedmiotowy projekt pod obrady rządu.  Zarówno strona społeczna, jak i przedstawiciele Szefa KAS zgodnie ustalili, że szczegółowe zasady rozdysponowania przedmiotowych kwot, w ramach przyjętych założeń, zostaną wypracowane w uzgodnionym przez ww. strony terminie, który będzie wyznaczony po wejściu w życie uchwały modernizacyjnej.

Monika Kucharska, Maria Kochańska, Teresa Raczyńska-Wiśniewska

>>strona 1<<

>>strona 2<<