Aktualności

Komunikat ze spotkania Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z przedstawicielami organizacji związkowych

Komunikat ze spotkania Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z przedstawicielami organizacji związkowych, które odbyło się 16 lutego 2022 r. o godzinie 9:30. dotyczącego wzrostu funduszu wynagrodzeń.

Uwzględniając postulaty strony społecznej Szef KAS Magdalena Rzeczkowska zaproponowała objęcie podwyżkami jak najszerszej liczby pracowników i funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej. 

Przedstawiono ramowe propozycje przyznawania podwyżek wynagrodzeń i uposażeń dla poszczególnych grup pracowników i funkcjonariuszy w KAS, do dalszych uzgodnień z pracodawcami:

I. Propozycja rozdysponowania środków dla członków KSC:

1. W celu podniesienia konkurencyjności pracy w jednostkach Krajowej Administracji Skarbowej, zwłaszcza w momencie konkurowania na rynku pracy o jak najlepszych kandydatów, proponuje się podwyższenie minimalnego mnożnika do poziomu 1,83 kwoty bazowej, co wynosi 3 718,49 zł brutto dotyczy ok 1500 osób w skali kraju.

2. Proponowana średnia kwota podwyżki na etat wyniesie 375 zł, co daje 0,185 mnożnika kwoty bazowej (po zabezpieczeniu środków na fundusz nagród, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek za wysługę lat). Przy zastosowaniu przeciętnego dodatku za wysługę lat na poziomie 12% – przeciętna podwyżka wyniesie 420 zł, co w przeliczeniu na mnożnik kwoty bazowej daje wartość 0,207.

3. Przy przyznawaniu podwyżki wynagrodzenia dopuszcza się awans stanowiskowy.

Propozycje poparte przez większość związków, pozostawione do uzgodnień lokalnych:

1. W przypadku gdy pracownik posiada mnożnik kwoty bazowej wyższy niż średnia na stanowisku kierownika komórki, co do zasady proponowana podwyżka nie może być wyższa niż 50 % proponowanej kwoty.

2. Możliwe jest wprowadzenie ograniczeń przyznawania podwyżek np. w przypadku orzeczenia kary dyscyplinarnej, pozbawienia możliwości awansowania przez okres dwóch lat na wyższy stopień służbowy lub  kary obniżenia wynagrodzenia zasadniczego pozostawania w okresie odbywania tej kary.

II. Propozycja rozdysponowania środków dla FSCS 

1. Proponowana średnia kwota podwyżki na etat wyniesie374 zł, co daje 0,207 mnożnika kwoty bazowej (po zabezpieczeniu środków na fundusz nagród, nagrodę roczną) – propozycja wymaga zmiany rozporządzenia w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

III. Propozycja rozdysponowania środków dla POZ

1. Podwyżka w wysokości od 70% – 150% przeciętnej kwoty przypadającej do podziału w jednostce IAS/KIS/KSS (po zabezpieczeniu środków na obowiązkowe świadczenia tj. fundusz nagród, nagrody jubileuszowej, odprawy emerytalne).

2. Wysokość podwyżki wynagrodzenia zasadniczego ustala się w rozbiciu na: wynagrodzenie zasadnicze, premię regulaminową i dodatek za wysługę lat.

3. Ograniczenia : 

– osoby, których wynagrodzenie w sposób znaczący odbiega od średniej w danej jednostce na stanowiskach obsługowych i pomocniczych –do uzgodnień lokalnych

Pozostałe ustalenia:

Strona społeczna zaakceptowała przedłożone propozycje z zastrzeżeniem punktów, które pozostawiono do uzgodnień lokalnych.

Uzgodnione ramowe zasady podziału środków na podwyżki w 2022 r. zostaną przekazane do wiadomości Dyrektorów Izb Administracji Skarbowej do dalszych uzgodnień ze związkami zawodowymi zgodnie z ustawą o związkach zawodowych. 

Związki zawodowe postulowały przystąpienie do prac nad nowym programem modernizacji Krajowej Administracji Skarbowej.

Print Friendly, PDF & Email