Aktualności

Spotkanie Szefa KAS z przedstawicielami strony społecznej 19 stycznia 2023 roku 

19 stycznia 2023r. odbyło się spotkanie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z przedstawicielami związków zawodowych działających w KAS.

Celem spotkania było uzgodnienie treści projektu Porozumienia w sprawie kierunkowych zasad podziału środków na wynagrodzenia i uposażenia z Uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2023-2025”.

Strony ustaliły:

1) Kierunkowe zasady podziału środków na wynagrodzenia i uposażenia dotyczące wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia/uposażenia brutto na etat w 2023 roku.

2) Podział środków na lata 2024-2025 uzgadniany będzie odrębnym porozumieniem/porozumieniami.

3) Podział środków przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń i uposażeń w 2023 roku zostanie przeprowadzony w następujący sposób:

a) Dla członków korpusu służby cywilnej:

• 65% środków przeznacza się na podwyżki wynagrodzeń dla wszystkich członków korpusu służby cywilnej, tym samym kwota podwyżki dla członka korpusu służby cywilnej nie może być niższa niż 411 zł brutto plus dodatek stażowy;

• 30% środków przeznacza się na podwyżki związane z realizacją docelowej siatki wynagrodzeń członków korpusu służby cywilnej, poprzez proporcjonalne dążenie do osiągnięcia minimalnych mnożników wynagrodzenia zasadniczego, członkowie korpusu służby cywilnej przekraczający minimalne mnożniki wynikające z docelowej siatki wynagrodzeń członków korpusu służby cywilnej nie uczestniczą w podziale środków z tej części, w przypadku gdy pozostaną środki, wówczas podział tych środków następuje w równej wysokości dla każdego członka korpusu służby cywilnej;

• 5% pozostaje w dyspozycji kierownika jednostki organizacyjnej z przeznaczeniem na awanse stanowiskowo-płacowe członków korpusu służby cywilnej, według zasad uzgodnionych z zakładowymi organizacjami związkowymi;

b) Dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej:

• 65% środków przeznacza się na podwyżki uposażeń dla wszystkich funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, tym samym kwota podwyżki dla funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej nie może być niższa niż 363 zł brutto plus dodatek stażowy, z tym że w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 28 lutego 2023 roku kwota minimalna nie może być niższa niż 337 zł brutto plus dodatek stażowy;

• 30% środków przeznacza się na podwyżki związane z realizacją docelowej siatki uposażeń funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, poprzez proporcjonalne dążenie do osiągnięcia minimalnych mnożników uposażenia zasadniczego z uwzględnieniem zmiany rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, funkcjonariusze przekraczający minimalne mnożniki wynikające z docelowej siatki uposażeń funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej nie uczestniczą w podziale środków z tej części, w przypadku gdy pozostaną środki, wówczas podział tych środków następuje w równej wysokości dla każdego funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej;

• 5% pozostaje w dyspozycji kierownika jednostki organizacyjnej z przeznaczeniem na awanse stanowiskowo-płacowe funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, według zasad uzgodnionych z zakładowymi organizacjami związkowymi;

c) Pracowników zatrudnionych na stanowiskach niemnożnikowych:

• 95% środków przeznacza się na podwyżki wynagrodzeń dla wszystkich pracowników zatrudnionych na stanowiskach niemnożnikowych, z uwzględnieniem dodatku stażowego oraz premii regulaminowej;

• 5% środków pozostaje w dyspozycji kierownika jednostki organizacyjnej z przeznaczeniem na podwyżki uznaniowe, według zasad uzgodnionych z zakładowymi organizacjami związkowymi.

4) W przypadku przekroczenia mnożnika określonego przepisami prawa pracownik/funkcjonariusz nie otrzyma części podwyżki odpowiadającej nadwyżce ponad maksymalny mnożnik.

Print Friendly, PDF & Email