Ubezpieczenia

Ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy

Umowa generalna na rok 2019/2020

została przedłużona na dotychczasowych warunkach

Od 17 maja 2011 r. obowiązuje Ustawa o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa(Dz.U. 34 poz.173 z 2011r.). W przypadku wypłaty przez organ administracji publicznej odszkodowania za niezgodną z prawem decyzję (także jej brak czy opóźnienie) funkcjonariusz publiczny będzie pociągnięty do odpowiedzialności materialnej (do 12-krotności miesięcznego wynagrodzenia), jeśli zostanie wykazane, iż jego działania nosiły znamiona rażącego naruszenia prawa

Kontynuacja ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych 

Działający, z upoważnienia Zarządu Federacji Związków Zawodowych Pracowników Skarbowych, broker ubezpieczeniowy dokonał przeglądu rynku pod kątem możliwości ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa. Nikt nie zaproponował warunków korzystniejszych (uwzględniając relację wysokości składki do oferowanego zakresu ochrony ubezpieczeniowej), niż wynikające z kontynuowanej od 2013 roku Umowy generalnej z Towarzystwem Ubezpieczeń InterRisk Vienna Insurance Group S.A.

Zmiany treści oświadczeń i informacji w Deklaracji wynikają z konieczności spełnienia obowiązków, w tym informacyjnych, narzuconych zarówno przez RODO (Rozporządzenie PE i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych), jak i z ustawy o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. 2017 poz. 2486).

W związku z wprowadzonym ustawowym obowiązkiem przekazania Ubezpieczonemu przed przystąpieniem do ubezpieczenia grupowego warunków umowy ubezpieczenia na trwałym nośniku, osoba zainteresowana ubezpieczeniem winna podać adres e-mail i wyrazić zgodę na przesłanie w formie elektronicznej warunków umowy ubezpieczenia. 

Do osób mających zawarte ubezpieczenie, które wyraziły zgodę na przesłanie informacji o możliwości wznowienia ubezpieczenia warunki umowy ubezpieczenia zostaną przesłane na podany adres e-mail.


PODMIOT OBSŁUGUJĄCY UMOWĘ GENERALNĄ

Miejska Agencja Ubezpieczeniowa Secesja Sp. z o.o., 90-456 Łódź, ul. Piotrkowska 233; funkcjonariusze@secesja-ubezpieczenia.pl; tel: 42 637-33-11; tel/fax: 42 637-78-00


W celu kontynuacji ubezpieczenia należy:

1) zapoznać się z przesłanymi w formie elektronicznej warunkami umowy ubezpieczenia,

2) przesłać czytelnie wypełnioną DEKLARACJĘ:

– w formie zeskanowanej na adres mailowy funkcjonariusze@secesja-ubezpieczenia.pl lub

– faxem na nr 42/637 78 00 lub

– na adres: Miejska Agencja Ubezpieczeniowa SECESJA Sp. z o.o., 90-456 Łódź, ul. Piotrkowska 233,

3) wpłacić SKŁADKĘ w wysokości odpowiadającej wybranemu wariantowi sumy gwarancyjnej na konto: 08 1020 3352 0000 1802 0201 8604, w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko

Osoby kontynuujące ubezpieczenie w celu zachowania ciągłości ochrony powinny załatwić powyżej wymienione formalności przed końcem aktualnych jeszcze polis.

W celu przystąpienia po raz pierwszy do ubezpieczenia należy:

1) zgłosić na adres: funkcjonariusze@secesja-ubezpieczenia.pl chęć przystąpienia do Programu i zgodę na przesłanie warunków umowy ubezpieczenia w formie elektronicznej,

2) zapoznać się z przesłanymi w formie elektronicznej warunkami umowy ubezpieczenia,

3) przesłać czytelnie wypełnioną DEKLARACJĘ (lub Deklarację ochrona wsteczna):

– w formie zeskanowanej na adres mailowy funkcjonariusze@secesja-ubezpieczenia.pl lub

– faxem na nr 42/637 78 00 lub

– na adres: Miejska Agencja Ubezpieczeniowa SECESJA Sp. z o.o., 90-456 Łódź, ul. Piotrkowska 233,

4) wpłacić SKŁADKĘ w wysokości odpowiadającej wybranemu wariantowi sumy gwarancyjnej na konto: 08 1020 3352 0000 1802 0201 8604, w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PROGRAMU FZZPS

– ochrona ubezpieczeniowa obejmuje uchybienie funkcjonariusza publicznego z rażącym naruszeniem prawa, do którego doszło w okresie polisy,

– do programu mogą przystępować funkcjonariusze publiczni ze wszystkich rodzajów urzędów,

– każdy Funkcjonariusz może sam ustalić wysokość własnej ochrony wybierając 1 z 4 wariantów sumy gwarancyjnej, która nie jest limitowana 12-krotnością miesięcznego wynagrodzenia (odpowiedzialność majątkowa Funkcjonariusza może być wyższa niż 12-krotność jego miesięcznego uposażenia, w sytuacji gdyby doszło do kilku uchybień w ciągu roku),

– Ubezpieczyciel pokryje roszczenia, które przekroczą 1.000 zł,

– oprócz wypłaty odszkodowania Ubezpieczyciel pokryje także koszty eksperta, który ustali zasadność wysuwanych przeciwko Ubezpieczonemu roszczeń oraz udzieli pomocy prawnej w związku z roszczeniami. Limit na tego typu wydatki wynosi 10.000 zł ponad sumę gwarancyjną,

– aby przystąpić do programu należy przesłać Deklarację i opłacić składkę na konto Agenta

– ochrona w okresie podstawowym jest udzielana od 1-szego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Funkcjonariusz dopełnił wszystkich formalności,

– możliwe jest dokupienie ochrony w okresie wstecznym (zamiast Deklaracji wypełnia się Deklarację ochrona wsteczna)

wariantsuma gwarancyjna na funkcjonariusza na jedno i wszystkie zdarzenia w ciągu okresu ubezpieczeniaskładka za osobę za podstawowy – roczny okres ubezpieczenia 
(nie obejmuje ochrony wstecznej)
125.000 zł57 zł
250.000 zł114 zł
3100.000 zł176 zł
4200.000 zł295 zł

Zalety ubezpieczenia

  • ochrona obejmuje moment uchybienia w okresie polisy – istnieje nawet po zaprzestaniu kontynuacji ubezpieczenia

– zmiana Towarzystwa w kolejnym okresie nie powoduje utraty ochrony, dla uchybień, które już się zdarzyły

– polisa nie musi być kontynuowana po zakończeniu pracy w charakterze funkcjonariusza

  • brak ograniczeń czasowych od uchybienia na zgłoszenie szkody Ubezpieczycielowi – przedawnienie zgodne z zasadami wynikającymi z Kodeksu Cywilnego (czas na zgłoszenie szkody liczony jest od momentu wezwania funkcjonariusza do spełnienia świadczenia przez podmiot odpowiedzialny lub wytoczenia powództwa)
  • możliwość samodzielnego ustalenia sumy gwarancyjnej, która nie jest limitowana 12-krotnością miesięcznego wynagrodzenia
  • pokrycie kosztów ekspertów i kosztów ochrony prawnej powyżej sumy gwarancyjnej
  • w porównaniu z innymi ofertami (o podobnym zakresie udzielanej ochrony) bardzo konkurencyjna składka

Print Friendly, PDF & Email