Statut

STATUT FEDERACJI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW SKARBOWYCH

(po zmianach wprowadzonych na Walnym Zjeździe Delegatów 25września 2020r.)

§ 1

 1. Tworzy się Federację Związków Zawodowych Pracowników Skarbowych, zwanej dalej Federacją.
 2. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Skarbowych jest organizacją niezależną, dobrowolną i samorządną.
 3. Federacja jest niezależna od pracodawców, organów państwowych oraz innych podmiotów Federacja może przystąpić do ogólnokrajowej organizacji międzyzwiązkowej (konfederacji związków zawodowych) na mocy uchwały podjętej na Walnym Zjeździe Delegatów. Z wnioskiem o podjęcie takiej uchwały może wystąpić Zarząd Federacji. Uchwała zapada większością zwykłą.
 4. Federacja może przystąpić do międzynarodowego zrzeszenia pracowników § 1 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

§ 2

 1. Federacja zrzesza związki zawodowe działające u pracodawców, będących urzędami administracji podległymi właściwemu Ministrowi do spraw Finansów Publicznych.
 2. Związki zawodowe, o których mowa w ust. 1 nabywają członkostwo w Federacji z chwilą złożenia oświadczenia o przystąpieniu do Federacji w formie uchwały właściwego organu reprezentującego związek – o jego przystąpieniu.
 3. Na zasadzie określonej w ust 2 następuje wystąpienie z Federacji.

§ 3

 1. Federacja posiada osobowość prawną – może nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania w granicach przewidzianych przepisami prawa.
 2. Federacja jest reprezentowana przez Zarząd na zasadach przewidzianych w niniejszym Statucie.

§ 4

 1. Terenem działania Federacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą jest miasto Łódź.
 3. Siedziba może być zmieniona  uchwałą podjętą zwykłą większością głosów.

§ 5

 1. Federacja zajmuje się ochroną praw oraz dąży do polepszenia warunków pracy pracowników zatrudnionych u pracodawców, będących jednostkami administracji podległych właściwemu Ministrowi do spraw Finansów Publicznych, na zasadach jakie zostały przewidziane dla związków zawodowych. Celem Federacji jest ponadto zwiększenie pozycji związków zawodowych działających u pracodawców, będących jednostkami administracji publicznej.
 2. W celu wykonania powyższych zadań Federacja prowadzi dialog z przedstawicielami władz państwowych, pracodawcami oraz innymi podmiotami.
 3. Federacja wykonuje uprawnienia przewidziane przepisami prawa.
 4. Federacja uprawniona jest ponadto do reprezentowania praw indywidualnych pracowników na zasadach przewidzianych dla związków zawodowych. Decyzję o ochronie praw indywidualnych pracowników podejmuje Zarząd na wniosek zainteresowanego pracownika.

§ 6

 1. Statut określa strukturę organizacyjną Federacji oraz zasady tworzenia i sprawowania funkcji w organach Federacji.

§7

 1. Członkiem Federacji jest Związek zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym, który przystąpi do Federacji na zasadzie § 2 ust. 2 niniejszego Statutu.
 2. Uchwała o przystąpieniu do Federacji następuje według zasad określonych w statucie zainteresowanego związku zawodowego.

§ 8

 1. Członkowie Federacji działają przez swoich przedstawicieli ustanowionych zgodnie z postanowieniami ich statutów.
 2. Członkowie Federacji w ramach prowadzonej przez nich działalności związkowej dążą do realizacji celów Federacji, w tym w szczególności poprzez realizację wspólnej polityki na poziomie jednostek organizacyjnych podległych właściwemu Ministrowi do spraw Finansów Publicznych.
 3. Członkowie Federacji biorą aktywny udział w działalności Federacji, w tym w szczególności poprzez:
  • wybór członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej;
  • zgłaszanie projektów uchwał Federacji;
  • zgłaszanie spraw do porządku obrad Walnego Zjazdu Delegatów;
  • zgłaszanie Zarządowi potrzeby ochrony praw lub interesów pracowniczych.
 4. Członkowie Federacji zobowiązani są do opłacania składek z tytułu członkostwa w Federacji. Wysokość składki ustala Walny Zjazd Delegatów.
 5. Składki na rzecz Federacji należy wpłacać na rachunek bankowy w terminie najpóźniej do 10 dnia po kwartale, którego składki dotyczą a w przypadku nieuregulowania składek za dwa kolejne kwartały dany związek zostaje zawieszony w sprawach członka do czasu uregulowania zaległości.
 6. W przypadku oświadczenia o odmowie płacenia składek członkowskich na rzecz Federacji Zarząd ma możliwość podjęcia uchwały o wykluczeniu organizacji z Federacji.
 7. Każda organizacja zobowiązana jest do przesłania informacji o liczebności członków do Zarządu Federacji, w terminach wynikających z ustawy o związkach zawodowych.

§ 9

 1. Federacja nabywa osobowość prawną z dniem zarejestrowania.
 2. Federacja zawiadamia niezwłocznie właściwy Sąd o zmianach w Statucie.

§ 10

 1. Federacja ma prawo opiniowania założeń i projektów ustaw oraz aktów wykonawczych do tych ustaw w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych pracowników skarbowych.
 2. Federacji przysługuje prawo wyrażania opinii na temat założeń i projektów, o których mowa w ust.1, w środkach masowego przekazu, w tym także w radiu i telewizji.
 3. Federacja ma prawo występowania z wnioskami o wydanie lub zmianę ustawy albo innego aktu prawnego w zakresie spraw objętych zadaniami związków. Wnioski dotyczące ustaw Federacja kieruje do posłów lub organów mających prawo inicjatywy ustawodawczej.

§ 11

Federacja w ramach posiadanych uprawnień na wniosek pracownika może podjąć się ochrony jego praw, w tym także poprzez aktywny udział w postępowaniu sądowym na zasadach przewidzianych w kpc.

§ 12

Federacja działa na podstawie przepisów prawa, Statutu, zawartych umów i porozumień oraz na mocy uprawnień i upoważnień nadanych Federacji w związku z uczestnictwem w organizacjach i strukturach, o których mowa w § 1 ust 4 niniejszego Statutu.

§ 13

 1. Organami Federacji są:
 2. Walny Zjazd Delegatów;
 3. Zarząd Federacji;
 4. Komisja Rewizyjna.
 5. Kadencja organów Federacji trwa 4 lata.

§ 14

 1. Uchwały organów Federacji zapadają zwykłą większością głosów niezależnie od ilości członków organów uprawnionych do głosowania chyba, że Statut Federacji stanowi inaczej.
 2. Zarząd Federacji oraz Komisja Rewizyjna zobowiązane są do składania sfederowanym związkom wyjaśnień i sprawozdań ze swojej działalności, a w szczególności w zakresie realizacji własnych uchwał, zgłoszonych wniosków i postulatów oraz planowanych zamierzeniach podejmowanych w interesie pracowników.

§ 15

 1. Organy Federacji pochodzą z wyboru. Zasady wyboru są następujące:
  • nie ogranicza się liczby kandydatów przy czym każdy z członków Federacji może zgłosić po jednym kandydacie do Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
  • głosuje się na poszczególnych kandydatów;
  • głosowanie jest tajne;
  • funkcji Przewodniczącego w organach Federacji nie może pełnić osoba zajmująca kierownicze stanowisko w jednostkach administracji podległych właściwemu ministrowi do spraw finansów publicznych;
  • Przewodniczącego Zarządu wybiera Walny Zjazd Delegatów w odrębnym głosowaniu;
  • ustępujący członkowie władz Federacji nie posiadający mandatu delegata, posiadają bierne prawo wyborcze a ich kandydatura nie wymaga zgłoszenia przez członków Federacji;
  • kandydat na członka Zarządu Federacji bądź Komisji Rewizyjnej nie może zasiadać w komisji skrutacyjnej.
 2. Członek organu Federacji obowiązany jest:
  • aktywnie uczestniczyć w pracach organów Federacji;
  • reprezentować interesy pracowników oraz przedstawiać uwagi, wnioski i spostrzeżenia, a także propozycje zgłaszane przez członków związków sfederowanych na posiedzeniach organów Federacji.

§ 16

 1. Członkowie Zarządu Federacji i/lub Komisji Rewizyjnej mogą być odwołani z zajmowanej funkcji przed upływem kadencji w przypadku:
  • rażącego naruszenia postanowień Statutu i/lub obowiązujących uchwał;
  • złożenie wniosku w sprawie odwołania członka Zarządu Federacji i/lub Komisji Rewizyjnej przez co najmniej połowę organizacji zrzeszonych w Federacji;
  • niemożność pełnienia funkcji przez okres dłuższy niż połowa kadencji;
  • wystąpienie lub wykreślenie Związku z Federacji, którego przedstawiciel jest członkiem Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
 2. Odwołanie następuje w drodze uchwały Walnego Zjazdu Delegatów zapada bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Federacji.
 3. Decyzja o odwołaniu z zajmowanej funkcji członka organu Federacji winna być podjęta po wysłuchaniu zainteresowanego, z wyjątkiem sytuacji przewidzianej w ust1. lit d.
 4. W przypadku niemożności pełnienia funkcji przez okres dłuższy niż połowa kadencji, przeprowadza się wybory uzupełniające.
 5. Członek Zarządu lub/i Komisji Rewizyjnej ulega zawieszeniu w pełnieniu funkcji w w/w Organie z dniem uzyskania informacji o wystąpieniu Związku z Federacji.
 6. Członek Zarządu lub/i Komisji Rewizyjnej ulega zawieszeniu w pełnieniu funkcji w w/w Organie z dniem przyjęcia uchwały o zawieszeniu Związku w prawach członka federacji.

§ 17

 1. Mandat członka organów Federacji wygasa przed upływem kadencji w przypadkach:
  • rozwiązania Federacji;
  • rezygnacji z mandatu;
  • odwołania w trybie § 16;
  • niemożności pełnienia funkcji przez okres dłuższy niż połowa kadencji.

§ 18

 1. Najwyższym organem Federacji jest Walny Zjazd Delegatów.
 2. Zarząd Federacji zwołuje Walny Zjazd Delegatów co najmniej raz w roku, o czym powiadamia organizacje związkowe najpóźniej na 30 dni przed planowanym terminem Walnego Zjazdu Delegatów. Powiadomienie może nastąpić w każdej formie potwierdzając jego przyjęcie przez organizację związkową.

§ 19

 1. Walny Zjazd Delegatów:
  • ustala program działania Federacji;
  • rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
  • uchwala Statut i wprowadza zmiany do Statutu;
  • ustala strukturę organizacyjną Federacji;
  • ustala skład liczbowy Zarządu Federacji i Komisji Rewizyjnej;
  • wybiera w głosowaniu tajnym:
   • Przewodniczącego Zarządu Federacji,
   • członków Zarządu Federacji,
   • członków Komisji Rewizyjnej;
  • określa ogólne zasady gospodarki finansowej i majątkowej, wysokość składki członkowskiej;
  • rozpatruje wnioski i postulaty;
  • decyduje o rozwiązaniu Federacji;
  • na wniosek Komisji Rewizyjnej udziela lub odmawia udzielenia Zarządowi Federacji absolutorium. W razie odmowy udzielenia Zarządowi Federacji absolutorium, Zarząd Federacji zobowiązany jest do zwołania w terminie 3 miesięcy Walnego Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego;
  • w głosowaniu nad udzieleniem absolutorium nie mogą brać udziału członkowie Zarządu Federacji;
  • podejmuje uchwałę w sprawie udziału Federacji w organizacjach, o których mowa w § 1 ust.4;
  • podejmuje uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Federacji.
 2. Każdy związek będący członkiem Federacji może być reprezentowany na Walnym Zjeździe Delegatów maksymalnie przez 2 Delegatów z prawem głosu dla każdego z nich. Poza Delegatami w pracach Walnego Zjazdu Delegatów mogą uczestniczyć inne osoby wyznaczone przez członków Federacji. Osoby te nie mogą reprezentować związku w trakcie głosowań, o których mowa w niniejszym Statucie posiadają jedynie głos doradczy.
 3. Delegatem na Walny Zjazd  Delegatów Federacji jest osoba lub osoby, które przed rozpoczęciem Walnego Zjazdu okażą uchwałę stosownego Organu swojej Organizacji Związkowej.

§ 20

W sytuacjach uzasadnionych –Zarząd Federacji, Komisja Rewizyjna bądź Zarząd Federacji na wniosek 1/3 organizacji związkowych zrzeszonych w Federacji zwołuje w trybie nadzwyczajnym Walny Zjazd Delegatów, o czym powiadamia organizacje związkowe zrzeszone w Federacji najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem Walnego Zjazdu Delegatów.

§ 21

 1. Zarząd Federacji wybierany jest przez Walny Zjazd Delegatów Federacji.
 2. Zarząd Federacji kieruje bieżącą działalnością Federacji i reprezentuje Federację wobec osób trzecich oraz organów państwowych, w szczególności zaś:
  • realizuje uchwały Walnego Zjazdu Delegatów;
  • współdziała z organizacjami i instytucjami państwa oraz innymi podmiotami we wszystkich sprawach dotyczących warunków pracy, płacy i bytu pracowników;
  • zwołuje i ustala termin Walnego Zjazdu Delegatów oraz porządek obrad;
  • zarządza majątkiem Federacji;
  • organizuje i udziela pomocy finansowej osobom i organizacjom związkowym;
  • ustala i kieruje zbiorowymi działaniami Federacji;
  • organizuje formy protestu przewidziane przepisami prawa, po zasięgnięciu opinii zrzeszonych w Federacji organizacji związkowych.
 3. W skład Zarządu Federacji wchodzi maksymalnie 9 jego członków w tym Przewodniczący Zarządu.
 4. Zarząd Federacji w podjętej uchwale określa zadania oraz funkcje wskazanym członkom Zarządu.
 5. Przewodniczący Zarządu organizuje i kieruje pracami Zarządu Federacji.
 6. Federacja jest reprezentowana przez 2 członków Zarządu działających łącznie.
 7. W sprawach przekraczających zwykły zarząd potrzebna jest uchwała 2/3 członków Zarządu. W pozostałych sprawach wystarczająca jest uchwała większościowa. Za czynności zwykłego zarządu uważa się zaciąganie zobowiązań lub dokonanie rozporządzeń majątkowych w kwocie nie przekraczającej 5 000,00 zł.
 8. Pełnomocnictwo do reprezentowania Federacji udzielane jest na zasadach przewidzianych dla reprezentacji Federacji.
 9. Uchwały zapadają większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.
 10. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał poza posiedzeniem Zarządu, w formie uzgodnionej przez członków Zarządu, w tym uzgodnień korespondencyjnych lub ustnych, co wymaga sporządzenia notatki przez Przewodniczącego lub członka Zarządu wskazującej ile osób głosowało za, ile przeciw, ile się wstrzymało.
 11. Walny Zjazd Delegatów odbywa się do 30 czerwca.

§ 22

 1. Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walny Zjazd Delegatów.
 2. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Federacji.
 3. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 3 członków w tym Przewodniczący wybierany przez członków Komisji Rewizyjnej na pierwszym posiedzeniu Komisji.
 4. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy badanie działalności Zarządu pod kątem legalności.
 5. Komisja Rewizyjna dokonuje okresowej kontroli działalności Zarządu. Kontrola jest przeprowadzona co najmniej raz w roku.
 6. Komisja Rewizyjna po zakończeniu kontroli przedstawia Zarządowi wynik tej kontroli wnosząc o wyjaśnienie stwierdzonych niejasności lub nieprawidłowości.
 7. Zarząd Federacji ustosunkowuje się do wyników kontroli bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 21 dni od dnia ich otrzymania.
 8. Jeżeli Komisja nie uzna wyjaśnień Zarządu za wystarczające może przedstawić sprawę na Walnym Zjeździe Delegatów.

§ 23

 1. Majątek Federacji powstaje:
  • ze składek członkowskich;
  • dotacji, darowizn i zapisów;
  • z dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej;
  • z dochodu z organizowanych przez Federację imprez kulturalno-rozrywkowych i sportowych oraz prowadzonej przez Federację działalności statutowe j- zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  • z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym lub lokat.
 2. Zarząd majątkiem oraz prowadzona działalność gospodarcza Federacji nie może naruszać ogólnie obowiązujących przepisów.
 3. Wydatki Federacji dzielą się na statutowe, związane z realizacją zadań Federacji, oraz wydatki reprezentacyjne. Wydatki reprezentacyjne nie mogą przekroczyć 2 000,00 zł rocznie. Ograniczenie to nie dotyczy organizacji Walnego Zjazdu Delegatów.

§ 24

Składki płacone przez członków Federacji nie podlegają zwrotowi.

§ 25

 1. Majątek Federacji służy realizacji i finansowaniu działalności Federacji.
 2. Dochód z działalności gospodarczej prowadzonej przez Federację służy realizacji zadań statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy członków Federacji.

§ 26

Zmiany w Statucie mogą być wprowadzane uchwałą Walnego Zjazdu Delegatów podjętą większością 2/3 ważnie oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych członków.

§ 27

Rozwiązanie Federacji następuje uchwałą Walnego Zjazdu Delegatów podjętą większością 2/3 ważnie oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych członków.

§ 28

 1. Czynności związane z likwidacją Federacji dokonuje Komisja Likwidacyjna powołana przez Walny Zjazd Delegatów.
 2. Z przeprowadzonych czynności likwidacyjnych. Komisja sporządza sprawozdanie, które składa w Sądzie.

§ 29

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem rozstrzyga Zarząd Federacji.
 2. Wykładni przepisów Statutu dokonuje Zarząd Federacji.

§ 30

Statut wchodzi w życie po uchwaleniu go przez Walny Zjazd Delegatów Federacji.

Print Friendly, PDF & Email