Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poinformowała, że 2 maja, 16 czerwca i 14 sierpnia będą w tym roku dniami wolnymi od pracy dla pracowników administracji rządowej.

W zamian urzędy będą otwarte w soboty: 13 maja, 24 czerwca i 9 września. Stosowne zarządzenie podpisała Beata Kempa, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Zarządzenie Szefa KPRM dotyczy rządowej administracji centralnej (ministerstwa i urzędy centralne) oraz terenowej (m.in. urzędy wojewódzkie, urzędy, które należą do Krajowej Administracji Skarbowej, nadzór budowlany, inspekcje i urzędy statystyczne). Przepisy zarządzenia nie mają zastosowania do administracji samorządowej (urzędów marszałkowskich, starostw powiatowych oraz urzędów miast i gmin), w których czas pracy regulowany jest odrębnymi przepisami.

>>zarządzenie nr 9 KPRM<<

FZZPS otrzymała pismo z MF ws. przyjętej przez Radę Ministrów propozycji średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na 2018r. oraz informacje prognozowane na 2018r.

Federacja ze swojej strony podejmie działania wystąpienia do Ministra Finansów o środki w budżecie na regulację wynagrodzeń.

Treść pisma >>tutaj<<

Sprawozdanie ze spotkania z Dyrektorem Departamentu Poboru Podatków w dniu 27.07.2017 r.

W dniu 27 lipca 2017 r. z inicjatywy Federacji Związków Zawodowych Pracowników Skarbowych odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu Federacji ZZPS z Dyrektorem Departamentu Poboru Podatków Panem Tomaszem Strąkiem.

W trakcie spotkania poruszane były niżej wymienione zagadnienia:

  • problem uposażenia pracowników najmniej zarabiających w KAS, w szczególności izb i urzędów skarbowych, w tym przeznaczenia dodatkowych środków na wyrównania wynagrodzeń w stosunku do osób więcej zarabiających na tych samych stanowiskach;
  • wysokość dodatków kontrolerskich;
  • prowizji w egzekucji administracyjnej;
  • osób, które nie otrzymały propozycji pracy w KAS;
  • problem obciążenia pracą.

W kwestii uposażenia Pan Dyrektor wskazał, iż trwa obecnie, dokonywana przez dyrektorów izb administracji skarbowej, analiza wynagrodzeń celem wyrównania wynagrodzeń w ramach budżetu, która rozpocznie się prawdopodobnie od września.

W zakresie dodatków kontrolerskich Pan Dyrektor przyznał, że powinny być tak przyznane, aby pełniły funkcję motywacyjną. Ponieważ nie było sztywnych wytycznych w zakresie wysokości tych dodatków, a poszczególne izby różnie rozwiązały te kwestie, Dyrektor zadeklarował objąć powyższe nadzorem.

W kwestii egzekucji administracyjnej Pan Dyrektor poinformował, iż w najbliższym czasie będzie tworzony zespół, zadaniem którego będzie opracowanie zmian, przede wszystkim w wynagrodzeniu prowizyjnym, nie jego likwidacji, a bardziej sposobu podziału prowizji, tak by pełniła ona rolę motywacyjną. W temacie egzekucji Pan Dyrektor podkreślił, iż (JPK) Jednolity Plik Kontrolny jest bardzo cennym narzędziem wykorzystywanym przez egzekucję.

W zakresie osób, które nie otrzymały propozycji pracy oraz możliwości ich ponownego zatrudnienia, Pan Dyrektor poinformował, że powstały zespół ds. odwołań w ok. 50% rozstrzyga sprawy pozytywnie, traktując jednakże każdy wniosek pracownika indywidualnie. Problemem jest tu brak przewidzianej w ustawie o KAS procedury zatrudnienia ponownie osób, które nie otrzymały propozycji pracy do 31 maja 2017 r., który Pan Dyrektor również dostrzega.

Na pytanie czy zostały uwolnione etaty, by można było zatrudniać pracowników, Pan Dyrektor poinformował, że nowe nabory płynnie odbywają się na zastępstwa, natomiast uwolnienie etatów odbywa się tylko w przypadkach szczególnie uzasadnionych.

W związku z tym, iż było to pierwsze spotkanie, Pan Dyrektor wyraził chęć dalszej współpracy.