Umowa generalna na rok 2019/2020

została przedłużona na dotychczasowych warunkach

 

Od 17 maja 2011 r. obowiązuje Ustawa o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz.U. 34 poz.173 z 2011r.). W przypadku wypłaty przez organ administracji publicznej odszkodowania za niezgodną z prawem decyzję (także jej brak czy opóźnienie) funkcjonariusz publiczny będzie pociągnięty do odpowiedzialności materialnej (do 12-krotności miesięcznego wynagrodzenia), jeśli zostanie wykazane, iż jego działania nosiły znamiona rażącego naruszenia prawa

Kontynuacja ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych

Działający, z upoważnienia Zarządu Federacji Związków Zawodowych Pracowników Skarbowych, broker ubezpieczeniowy dokonał przeglądu rynku pod kątem możliwości ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa. Nikt nie zaproponował warunków korzystniejszych (uwzględniając relację wysokości składki do oferowanego zakresu ochrony ubezpieczeniowej), niż wynikające z kontynuowanej od 2013 roku Umowy generalnej z Towarzystwem Ubezpieczeń InterRisk Vienna Insurance Group S.A.

Zmiany treści oświadczeń i informacji w Deklaracji wynikają z konieczności spełnienia obowiązków, w tym informacyjnych, narzuconych zarówno przez RODO (Rozporządzenie PE i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych), jak i z ustawy o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. 2017 poz. 2486).

W związku z wprowadzonym ustawowym obowiązkiem przekazania Ubezpieczonemu przed przystąpieniem do ubezpieczenia grupowego warunków umowy ubezpieczenia na trwałym nośniku, osoba zainteresowana ubezpieczeniem winna podać adres e-mail i wyrazić zgodę na przesłanie w formie elektronicznej warunków umowy ubezpieczenia.

Do osób mających zawarte ubezpieczenie, które wyraziły zgodę na przesłanie informacji o możliwości wznowienia ubezpieczenia warunki umowy ubezpieczenia zostaną przesłane na podany adres e-mail.

 

PODMIOT OBSŁUGUJĄCY UMOWĘ GENERALNĄ

Miejska Agencja Ubezpieczeniowa Secesja Sp. z o.o., 90-456 Łódź, ul. Piotrkowska 233;Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel: 42 637-33-11; tel/fax: 42 637-78-00

 

W celu kontynuacji ubezpieczenia należy:

1) zapoznać się z przesłanymi w formie elektronicznej warunkami umowy ubezpieczenia,

2) przesłać czytelnie wypełnioną DEKLARACJĘ:

- w formie zeskanowanej na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub

- faxem na nr 42/637 78 00 lub

- na adres: Miejska Agencja Ubezpieczeniowa SECESJA Sp. z o.o., 90-456 Łódź, ul. Piotrkowska 233,

3) wpłacić SKŁADKĘ w wysokości odpowiadającej wybranemu wariantowi sumy gwarancyjnej na konto: 08 1020 3352 0000 1802 0201 8604, w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko

 

Osoby kontynuujące ubezpieczenie w celu zachowania ciągłości ochrony powinny załatwić powyżej wymienione formalności przed końcem aktualnych jeszcze polis.

 

W celu przystąpienia po raz pierwszy do ubezpieczenia należy:

1) zgłosić na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. chęć przystąpienia do Programu i zgodę na przesłanie warunków umowy ubezpieczenia w formie elektronicznej,

2) zapoznać się z przesłanymi w formie elektronicznej warunkami umowy ubezpieczenia,

3) przesłać czytelnie wypełnioną DEKLARACJĘ (lub Deklarację ochrona wsteczna):

- w formie zeskanowanej na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub

- faxem na nr 42/637 78 00 lub

- na adres: Miejska Agencja Ubezpieczeniowa SECESJA Sp. z o.o., 90-456 Łódź, ul. Piotrkowska 233,

4) wpłacić SKŁADKĘ w wysokości odpowiadającej wybranemu wariantowi sumy gwarancyjnej na konto: 08 1020 3352 0000 1802 0201 8604, w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko

 

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PROGRAMU FZZPS

- ochrona ubezpieczeniowa obejmuje uchybienie funkcjonariusza publicznego z rażącym naruszeniem prawa, do którego doszło w okresie polisy,

- do programu mogą przystępować funkcjonariusze publiczni ze wszystkich rodzajów urzędów,

- każdy Funkcjonariusz może sam ustalić wysokość własnej ochrony wybierając 1 z 4 wariantów sumy gwarancyjnej, która nie jest limitowana 12-krotnością miesięcznego wynagrodzenia (odpowiedzialność majątkowa Funkcjonariusza może być wyższa niż 12-krotność jego miesięcznego uposażenia, w sytuacji gdyby doszło do kilku uchybień w ciągu roku),

- Ubezpieczyciel pokryje roszczenia, które przekroczą 1.000 zł,

- oprócz wypłaty odszkodowania Ubezpieczyciel pokryje także koszty eksperta, który ustali zasadność wysuwanych przeciwko Ubezpieczonemu roszczeń oraz udzieli pomocy prawnej w związku z roszczeniami. Limit na tego typu wydatki wynosi 10.000 zł ponad sumę gwarancyjną,

- aby przystąpić do programu należy przesłać Deklarację i opłacić składkę na konto Agenta

- ochrona w okresie podstawowym jest udzielana od 1-szego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Funkcjonariusz dopełnił wszystkich formalności,

- możliwe jest dokupienie ochrony w okresie wstecznym (zamiast Deklaracji wypełnia się Deklarację ochrona wsteczna)

 

wariant

suma gwarancyjna na funkcjonariusza na jedno i wszystkie zdarzenia w ciągu okresu ubezpieczenia

składka za osobę za podstawowy - roczny okres ubezpieczenia
(nie obejmuje ochrony wstecznej)

1

25.000 zł

57 zł

2

50.000 zł

114 zł

3

100.000 zł

176 zł

4

200.000 zł

295 zł

 

Zalety ubezpieczenia

  • ochrona obejmuje moment uchybienia w okresie polisy – istnieje nawet po zaprzestaniu kontynuacji ubezpieczenia

- zmiana Towarzystwa w kolejnym okresie nie powoduje utraty ochrony, dla uchybień, które już się zdarzyły

- polisa nie musi być kontynuowana po zakończeniu pracy w charakterze funkcjonariusza

  • brak ograniczeń czasowych od uchybienia na zgłoszenie szkody Ubezpieczycielowi – przedawnienie zgodne z zasadami wynikającymi z Kodeksu Cywilnego (czas na zgłoszenie szkody liczony jest od momentu wezwania funkcjonariusza do spełnienia świadczenia przez podmiot odpowiedzialny lub wytoczenia powództwa)
  • możliwość samodzielnego ustalenia sumy gwarancyjnej, która nie jest limitowana 12-krotnością miesięcznego wynagrodzenia
  • pokrycie kosztów ekspertów i kosztów ochrony prawnej powyżej sumy gwarancyjnej
  • w porównaniu z innymi ofertami (o podobnym zakresie udzielanej ochrony) bardzo konkurencyjna składka

 

UWAGA !!! możliwość zawarcia POLISY Z OCHRONĄ WSTECZNĄ

nawet od 17 maja 2011 roku, tj. od początku obowiązywania Ustawy

Do ubezpieczenia zawieranego na zasadach ogólnych (roczne ubezpieczenie rozpoczynające się od 1-szego dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym zadeklarowano przystąpienie do umowy) dokupić można ochronę w dowolnym okresie wstecznym (stanowiącym z wyżej określonym okresem rocznym nieprzerwany okres).

Składka dodatkowa za każdy rozpoczęty miesiąc ochrony wstecznej wynosi, odpowiednio do wybranego wariantu sumy gwarancyjnej, ok. 2,40 zł/4,80 zł/7,40 zł/13,30 zł.

Suma gwarancyjna odnosi się do całego okresu ubezpieczenia (wieloletniego). Ze względu na wydłużenie okresu ubezpieczenia radzimy przeanalizowanie celowości i możliwości wyboru wyższej sumy gwarancyjnej (w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej na zdarzenie z 1-szego roku w kolejnym roku ochrony nie będzie).

Do programu mogą przystąpić osoby nieposiadające wiedzy o swoim działaniu lub zaniechaniu, mającym miejsce po 16 maja 2011, które w przyszłości mogłoby skutkować szkodą.

 

Aby zawrzeć ubezpieczenie z ochroną wsteczną należy postępować jak w przypadku osób przystępujących po raz pierwszy do ubezpieczenia wypełniając Deklarację ochrona wsteczna dd.mm.rrrr - dd.mm.rrrr

Ze względu na dużą ilość możliwości długości okresu wstecznego Deklaracje z ochroną wsteczną są przygotowywane na Państwa wniosek. W przypadku zainteresowania ochroną wsteczną zgłaszając chęć przystąpienia do Programu i przesyłając zgodę na przesłanie warunków umowy prosimy podać także datę początku ochrony wstecznej (np. od rozpoczęcia pracy).

Deklaracje:

Deklaracja (okres roczny)

Aneks z 24.04.2019r.

Aneks z 10.05.2018r.

Aneks z 25.04.2016r.

Aneks z 07.05.2014r.

Aktualny tekst ujednolicony umowy generalnej uwzględniający zmiany wprowadzone aneksami

Umowa generalna z 10.05.2013r.

Jak ocenić inne oferty

Ustawa o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy tekst ujednolicony VI/2017

Najważniejsze założenia ustawy

IPID+OWU dla funkcjonariuszy publicznych